روی خط خبر

موضوع: اخبار منبع: اکوفارس
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان سد‌ نقد‌شوند‌گی د‌ر بورس تهران از وب سایت اکوفارس ecofars با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

سد‌ نقد‌شوند‌گی د‌ر بورس تهران

اکوفارس: بورس اوراق بهاد‌ار تهران هفته گذشته همچنان به روند‌ رشد‌ قابل ملاحظه خود‌ اد‌امه د‌اد‌ و بازد‌هی هفتگی خیره‌کنند‌ه ۱۵د‌رصد‌ی را به ثبت رساند‌. این میزان رشد‌ هفتگی شاخص کل یک رکورد‌ تازه د‌ر بورس تهران به شمار می‌رود‌. تد‌اوم ورود‌ نقد‌ینگی، گزارش‌های مناسب عملکرد‌ شرکت‌ها

د ر همین حال د ستورالعمل توقف و بازگشایی نماد ها به یکی از مسائل بازار تبد یل شد ه است. روز چهارشنبه با توقف و بازگشایی ۷۴نماد بخش قابل توجهی از معاملات سهام تحت تاثیر قرار گرفت. از د ید گاه کارشناسان این د ستورالعمل بی سابقه د ر هیچ یک از بورس های د نیا د ید ه نشد ه است. امری که مانع از نقد شوند گی د ر معاملات سهام می شود . این امر بار د یگر نشان می د هد که بورس اوراق بهاد ار از ضعف مطالعاتی و تجربی به ویژه د ر مسائل روزمره رنج می برد و جا د ارد تجد ید نظری جد ی د ر د ستورالعمل های بورس اوراق بهاد ار تهران به ویژه جهت همسان سازی زبان بورس تهران با بازارهای جهانی انجام د هد . به د نبال این د ستورالعمل ها د ر بورس تهران عملا معد ود سرمایه گذاران خارجی نیز این بازار را ترک می کنند یا د چار رکود شد ید فعالیت می شوند .د ر این شرایط روز چهارشنبه نیز با توجه به انتشار گزارش های مطلوب از عملکرد شرکت ها د ر شهریور ماه شاهد جهش شاخص کل بود ند . شاخص روز چهارشنبه با د ستیابی به سطح بی سابقه ۱۸۰هزار واحد ی بازد هی بیش از ۴/ ۳ د رصد (معاد ل ۶۰۱۷واحد ) را ثبت کرد . شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۱۰۳۷ واحد ی عد د ۳۱ هزار و ۴۵۴ واحد را به نمایش گذاشت.د ر بازار روز چهارشنبه د ر گروه غذایی د بیر انجمن صنایع لبنی ایران گفت: با اصرار د ولت بر حفظ قیمت های قبلی محصولات لبنی، کارخانه های لبنی حتما ورشکسته خواهند شد . رضا باکری گفت افزایش قیمت شیر خام موجب شد ه تولید محصولات لبنی با قیمت های قبلی مقرون به صرفه نباشد . وی اضافه کرد : صنایع لبنی برای حفظ اشتغال و اد امه روند تولید حتما باید افزایش قیمت را د ر محصولات خود د اشته باشد ، د ر غیر این صورت تولید به صرفه نخواهد بود .د بیر انجمن صنایع لبنی گفت: اگر کارخانه های صنایع لبنی افزایش قیمت د ر محصولات خود ند اشته باشند ، روند تولید د ر این کارخانه ها متوقف می شود و د ه ها هزار نفر از نیروی انسانی بیکار خواهند شد زیرا با اد امه رعایت قیمت های مصوب، کارخانه های صنایع لبنی قاد ر به عرضه نخواهند بود و خطوط تولید آنها تعطیل خواهد شد .د ر گروه سرمایه گذاری، گروه سرمایه گذاری توسعه ملی که برای فروش بلوک ۲۱د رصد ی قند پیرانشهر ابراز آماد گی کرد ه بود ، این عرضه را لغو کرد .د ر گروه بانکی امیر مسعود رزازان معاون مد یرعامل بانک تجارت د ر شفاف سازی خود اعلام کرد :ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺍﺭﺯﯾﺎﯽ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺮﺭﺳﯽﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ هیچ گونه اقد ام ﻋﻤﻠﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﭙﺬﯾﺮﺘﻪ ﺍﺳﺖ.د ر گروه واسطه گری مالی مد یرعامل جد ید سرمایه گذاری خوارزمی معرفی شد . عباسعلی ارجمند ی سکاند ار این شرکت شد .د ر گروه ساختمانی گروه توسعه ملی بلوک نزد یک به ۱۰ د رصد ی خود د ر سرمایه گذاری مسکن را به صورت نقد عرضه می کند . د ر این گروه شرکت ساختمان اصفهان از پیشنهاد هیات مد یره به مجمع عمومی فوق العاد ه د رخصوص افزایش سرمایه خبرد اد . براین اساس سرمایه شرکت از مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴۸۰ میلیارد ریال (معاد ل ۲۰۰ د رصد )از محل آورد ه نقد ی سهامد اران، مطالبات حال شد ه سهامد اران و آورد ه نقد ی به منظور ساخت واحد های مسکونی و فعالیت های بازرگانی افزایش می یابد .د ر گروه خود رویی شرکت محورسازان ایران خود رو نیز د ر گزارشی خاطر نشان کرد پیشنهاد هیات مد یره به مجمع عمومی فوق العاد ه د رخصوص افزایش سرمایه از مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۱۱۹ میلیارد ریال (معاد ل ۳۴۷ د رصد ) از محل مازاد تجد ید ارزیابی د ارایی ها به منظور خروج از ماد ه ۱۴۱ لایحه اصلاحیه قانون تجارت را د ر د ستور کار د ارد . شرکت مهرکام پارس نیز د ر این گروه قصد افزایش سرمایه از مبلغ ۸۲۸ میلیارد ریال به مبلغ ۱۸۸۸ میلیارد ریال (معاد ل ۱۲۸ د رصد ) از محل مازاد تجد ید ارزیابی د ارایی ها را به منظور اصلاح ساختار مالی د ارد . د ر گروه پتروشیمی شنید ه ها از احتمال عرضه اولیه پتروشیمیشهید نوری(برزویه) د ر آیند ه نزد یک خبر می د هد . این شرکت د ر گزارش شهریور ماه ۱۶۲۹۴ میلیارد ریال فروش اعلام کرد .د ر گروه سایر واسطه گری های مالی تامین سرمایه امید که با رشد قیمتی مناسبی د ر روزهای اخیر مواجه شد ه است، از برگزاری مجمع برای تصمیم گیری د ر مورد افزایش سرمایه خبر د اد ه است. جلسه مجمع عمومی این شرکت ساعت ۱۰ روز د وشنبه مورخ ۱۶ مهرماه د رمحل سالن همایش های بین المللی د انشگاه الزهرا(س) واقع د ر تهران، مید ان شیخ بهایی، د رب شرقی خیابان د انشگاه برگزار می شود . این افزایش سرمایه ۴۲د رصد ی با هد ف جلوگیری از خروج وجه نقد و بهبود ساختار سرمایه و از محل مطالبات حال شد ه سهامد اران صورت خواهد گرفت.د ر گروه د ارویی نیز د اروسازی زاگرس فارمد پارس نیز برنامه افزایش سرمایه معاد ل ۷۶۷ د رصد از محل مازاد تجد ید ارزیابی د ارایی ها را د ر برنامه قرار د اد ه است. گزارش توجیهی هیات مد یره شرکا به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱۰۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۹۲۰ میلیارد و ۲۳۳ میلیون ریال از محل مازاد تجد ید ارزیابی د ارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی، د ر تاریخ ۳۰ مرد اد ماه سال جاری به تصویب هیات مد یره رسید و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد ه است.د ر مجموع بازار روز چهارشنبه بازاری مثبت بود که د ر آن ارزش معاملات (با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) د ر بورس به هزار و ۵۷۳میلیارد تومان و د ر فرابورس به ۸۸۶میلیارد تومان بالغ شد .

مطلب با عنوان سد‌ نقد‌شوند‌گی د‌ر بورس تهران از وب سایت اکوفارس ecofars با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان سد‌ نقد‌شوند‌گی د‌ر بورس تهران از وب سایت اکوفارس ecofars با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون