روی خط خبر

موضوع: اخبار منبع: اکوفارس
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان گام‌های نخستین تشکیل مدارس مدرن از وب سایت اکوفارس ecofars با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

گام‌های نخستین تشکیل مدارس مدرن

اکوفارس: احمدرضا صالح ســری به نقل از مهدی فرهنگ، اولین رئیس اداره معارف استرآباد، می‌نویسد: «معلمان درحال عبور از بازارچه نعلبندان به مدرسه، مورد اهانت و ایذا و شکنجه روحی بازاریان عامی که در معرض تبلیغات بودند و گفتار کج و القائات خرافی برخی از بداندیشان قرار می‌گرفتند و تهمت بی‌دین، کافر، بهایی و بابی بود که به آنها زده می‌شد تا مورد نفرت عامه مردم قرار گیرند.»

در کنــار ایرانیانی که در تلاش برای تاســیس مــدارس جدید بودند، برخی گزارش ها حاکی از پاره ای تلاش های غیرایرانیان برای تاســیس مدرسه است؛ البته باید توجه داشت ایالت استرآباد به علت همجواری روسیه، در قلمرو این کشور قرار داشت و دولتمردان روس، نقش مهمی در این ایالت داشتند. اساسا روس ها چندان علاقه ای به فعالیت های فرهنگی نداشــتند و فعالیت آنان بیشــتر در حوزه سیاسی، اقتصادی و نظامی بود. بندرگز پایگاه تجاری، آشــوراده محل اســتقرار نیروهای نظامی و کنسولگری روس ها در استرآباد، مرکز تصمیم گیری سیاسی آنها بود. اولین گزارش تلاش برای مدرسه سازی از سوی غیرایرانیان، متعلق به سال ۱۹۱۲م است. وکیل الدوله مقصودلو در گزارش خود می نویســد: «امیرمجلل که اصلا گرجستانی بود، می خواهد مدرسهایجاد کند. اما کنسول روس از آن ممانعت به عمل آورد و می گوید باید از وزیر مختار اجازه بگیرد.»همچنین در یکی از گزارش های عصر قاجار، خبری درباره تلاش کنسول روس برای تاسیس مدرسه آمده اســت. وکیل الدوله مقصودلو مخبر انگلیسی ها می نویسد: «کنسول توسط میرزا علی اکبر خان گماشته سپهدار، تیمچه حاجی امین الضرب را برای معلم خانه تشکیل داده اند، بعدها معلم درس آورد، اطفال استرآباد را تعلیم نماید.» یکی از اسناد آن دوره نشان می دهد که مســیو لیو کیوســکی روس، در تلاش برای راه اندازی کلاس اکابر و زبان های فرانسوی، انگلیسی و روسی در استرآباد بود. وی دارای مدرک دیپلم از مدارس عالیه السنه شرقیه و دارالترجمه وزارت امور خارجه روسیه بود. کیوسکی، معلم سابق زبان های روسی و انگلیسی در مدرسه دیزیون قزاق و مدرسه علمیه نمره یک در تهران بود. حکومت استرآباد طی نامه ای به وزارت جلیله داخلی در نوزدهم ماه ثور(اردیبهشت) سال ۱۲۶۰ اقدام به معرفی وی برای کسب تکلیف می کند. مسیو لیو کیوسکی، طی انتشار اعلانی، شرایط تحصیلی را به شرح ذیل اعلام می کند:۱. شهریه برای هر زبان دو گروپ با ماهی سه تومان۲. هر گروپی تشکیل خواهد شد با بودن اقلا ۵ نفر متعلمین۳. شهریه ماه به ماه قبلا به موجب قبض مسترد می شود۴. تعیین محل و وقت، به میل و اکثریت آرای متعلمین۵. روزهای جمعه و اعیاد مرسومی [کلاس] تعطیل خواهد شد.و....نویســنده تاکنون اثر ونشانی از تشــکیل کلاس لیوکیوسکی و کلاس دیگر توسط غیرایرانیان، مشاهده نکرده است.

مطلب با عنوان گام‌های نخستین تشکیل مدارس مدرن از وب سایت اکوفارس ecofars با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان گام‌های نخستین تشکیل مدارس مدرن از وب سایت اکوفارس ecofars با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون