روی خط خبر

  • حسابداری
  • اخبار حسابداری
  • اخرین اخبار حسابداری » نگاهی به بارنامه و متصدی حمل از دیدگاه قانون تجارت ، قانون مالیاتها ، قوانین بیمه و مقررات راهداری

موضوع: حسابداری منبع: اخبار حسابداری
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان اخرین اخبار حسابداری » نگاهی به بارنامه و متصدی حمل از دیدگاه قانون تجارت ، قانون مالیاتها ، قوانین بیمه و مقررات راهداری از وب سایت اخبار حسابداری hacc با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخرین اخبار حسابداری » نگاهی به بارنامه و متصدی حمل از دیدگاه قانون تجارت ، قانون مالیاتها ، قوانین بیمه و مقررات راهداری

ماده ۳۷۸ – قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء شده باشد. ماده ۳۸۰ – ارسال کننده باید مواظبت نماید ه مال التجاره به طرز مناسبی عدل بندی شود – خسارات بحری ( آواری) ناشی از عیوب عدل بندی به عهده ارسال کننده است. ماده ۳۸۱ – اگر عدل بندی عیب ظاهر داشته […]

ماده ۳۷۸ – قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء شده باشد.ماده ۳۸۰ – ارسال کننده باید مواظبت نماید ه مال التجاره به طرز مناسبی عدل بندی شود – خسارات بحری ( آواری) ناشی از عیوب عدل بندی به عهده ارسال کننده است. ماده ۳۸۱ – اگر عدل بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود.ماده ۳۸۳ – در موارد ذیل ارسال کننده نمی تواند از حق استرداد مذکور در ماده ۳۸۲ استفاده بند:۱ – در صورت ه بابرنامه توسط ارسال کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به مرسل الیه تسلیم شده باشد.۲ – در صورت ه متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده و ارسال کننده نتواند آن را پس دهد.۳ – در صورت ه متصدی حمل و نقل به مرسل الیه اعلام کرده باشد ه مال التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.۴ – در صورت ه پس از وصول مال التجاره به مقصد مرسل الیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد. در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل الیه عمل بند معذالک اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده مادام که مال التجاره به مقصد نرسیده مکلف به رعایت دستور مرسل الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید به مرسل الیه تسلیم شده باشد.ماده ۳۸۶ – اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده و یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده ه یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده ه هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال التجاره معین نماید.ماده ۳۸۷ – در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری ( آواری) مال التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود. خسارات مزبور نمی تواند از خساراتی ه ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال التجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.ماده ۳۸۸ – متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است ه در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد – بدیهی است ه در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی ه از جانب او مأمور شده محفوظ است.ماده ۳۹۱ – اگر مال التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیر عمده به علاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در صورت ه مرسل الیه آن آواری را در مدتی ه مطابق اوضاع و احوال رسیدگی به مال التجاره ممکن بود به عمل آید و یا بایستی به عمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد در هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال التجاره داده شود.ماده ۳۹۳ – نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است – مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است ه تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری ( آواری) روزی ه مال به مرسل الیه تسلیم شده.درادامه نگاه قانون مالیاتها راجع به بارنامه و متصدی حمل ( ماده ۴۶ )ماده ۴۶– از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله ومورد استفاده قرارداده می شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه هوائی و دریـائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی وصورت وضعیت مسافری یک هزار ریال (۱۰۰۰) حق تمبر دریافت خواهد شد.مؤسسه های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را درآن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.و نیز بارنامه و متصدی حمل از نگاه قوانین و بخشنامه های بیمه تامین اجتماعی :اخبار حسابداری و حسابرسیکد خبر:۹۱۹۳

مطلب با عنوان اخرین اخبار حسابداری » نگاهی به بارنامه و متصدی حمل از دیدگاه قانون تجارت ، قانون مالیاتها ، قوانین بیمه و مقررات راهداری از وب سایت اخبار حسابداری hacc با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان اخرین اخبار حسابداری » نگاهی به بارنامه و متصدی حمل از دیدگاه قانون تجارت ، قانون مالیاتها ، قوانین بیمه و مقررات راهداری از وب سایت اخبار حسابداری hacc با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون