روی خط خبر

موضوع: حسابداری منبع: اخبار حسابداری
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان اخرین اخبار حسابداری » آگهی شرکت در آزمون حسابدار رسمی ۹۷ از وب سایت اخبار حسابداری hacc با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخرین اخبار حسابداری » آگهی شرکت در آزمون حسابدار رسمی ۹۷

ﻫﯿـﺎت ﺗﺸﺨﯿـﺺ ﺻﻼﺣﯿـﺖ ﺣﺴﺎﺑـﺪاران رﺳﻤـﯽ در اﺟﺮای ﻣـﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺣﺴﺎﺑﺪاران ذﯾﺼﻼح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﯽ ، ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۷۲ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ’’ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻـﻼﺣﯿـﺖ ﺣﺴـﺎﺑـﺪاران رﺳﻤﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب آﻧﺎن ‘‘ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼـﻮﯾـﺐ ﻧـﺎﻣﻪ ﺷﻤـﺎره ۵۴۰۹ت ۵۷۸۳۱ / ﻫـ ﻣﻮرخ ۳۲/۷/۴۷۳۱ و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی آن […]

ﻫﯿـﺎت ﺗﺸﺨﯿـﺺ ﺻﻼﺣﯿـﺖ ﺣﺴﺎﺑـﺪاران رﺳﻤـﯽ در اﺟﺮای ﻣـﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺣﺴﺎﺑﺪاران ذﯾﺼﻼح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﯽ ، ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۷۲ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ’’ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻـﻼﺣﯿـﺖ ﺣﺴـﺎﺑـﺪاران رﺳﻤﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب آﻧﺎن ‘‘ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼـﻮﯾـﺐ ﻧـﺎﻣﻪ ﺷﻤـﺎره ۵۴۰۹ت ۵۷۸۳۱ / ﻫـ ﻣﻮرخ ۳۲/۷/۴۷۳۱ و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی آن از داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﯽ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد.اﻟﻒ ( ﺷﺮاﯾﻂ داوﻃﻠﺒﺎن :۱- ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان .۲- ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﻮﺛﺮﮐﯿﻔﺮی .۳- ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮت ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر .۴- ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻮاﺑﻖ ﺳﻮء ﺣﺮﻓﻪ ای ، ﻣﺎﻟﯽ و اداری .۵- داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ) ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ( از داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ وزارت ﻋﻠﻮم ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری در رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﯾﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﺎ ﻣـﺪارک ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ .ﺗﺒﺼﺮه ۱ : ﻣﻨﻈﻮر از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ ، ﺣﺪاﻗﻞ ۸۱ واﺣﺪ از دروس آﻧﻬﺎ ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ( اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ ICAEWﺗﺒﺼﺮه ۲ : ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺧﺒﺮه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و وﯾﻠﺰ ) ( ، ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺪارک ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺣﺮﻓﻪ ای CGA (اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﮐﺎﻧﺎدا ) AICPA ( و اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ )ACCAاﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﯾﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﻫﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد آن اﺳﺖﺗﺒﺼﺮه ۳ : ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻌﺎدل ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .۶- داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻌﺪ از اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ( ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ) ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎل آن در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ( اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آﻧﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ ، در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ دارای ﺗﺠﺎرب ﻣﻔﯿﺪی در اﻣﻮر ﺣﺴﺎﺑﺪاری ، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ، ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﺎرب ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ آﻧﺎن در اﻣﻮر ﻓﻮق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎدل ﯾﮑﺴﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﮔﯿﺮد )ﺗﺒﺼﺮه ۱ : در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ) ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ( ﻣﺘﻘﺎﺿــﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ، اﻣـﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ )ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ( ﯾﺎ دﮐﺘﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺳﻮاﺑـﻖ ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ از ﺗــﺎرﯾﺦ اﺧﺬ اوﻟﯿﻦ ﻣـﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠ ﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻼک ﻋﻤـﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ) ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ( ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ۸۱ واﺣﺪ دروس ﺣﺴﺎﺑﺪاری ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﻃﻮل دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺒﺼﺮه ۲ : داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ۳ ﺳﺎل ﺑﺼﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻌﺪ از اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ) ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ( در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﯾﺎ ﻧﺰد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ اﯾﺮان دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرب ﻣﻔﯿﺪ آﻧﻬﺎ در اﻣﻮر ﯾﺎد ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ۶ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮط دارا ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آزﻣﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ۳ ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ اﯾﺮان را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اخبار حسابداری و حسابرسیآکهی Pdfکد خبر:۹۳۷۸

مطلب با عنوان اخرین اخبار حسابداری » آگهی شرکت در آزمون حسابدار رسمی ۹۷ از وب سایت اخبار حسابداری hacc با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان اخرین اخبار حسابداری » آگهی شرکت در آزمون حسابدار رسمی ۹۷ از وب سایت اخبار حسابداری hacc با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون