روی خط خبر

موضوع: اخبار منبع: همدلی
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان روزنامه همدلی - نان باید از عمل خویش خورد از وب سایت همدلی hamdelidaily با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

روزنامه همدلی - نان باید از عمل خویش خورد

آریوبرزن تلکاچالی- سعدی که روانش شاد باد، در گلستان در باب در سیرت پادشاهان حکایت شماره36 آورده است:«دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و دیگر به زور بازو نان خوردی. باری این توانگر گفت درویش را که چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی؟ گفت: تو چرا کار نکنی تا از مذلّت خدمت رهایی یابی که خردمندان گفته اند نان خود خوردن و نشستن به که کمر شمشیر زرّین به خدمت بستن.
به دست آهن تفته کردن خمیر/ به از دست بر سینه پیش امیر
عمر گرانمایه در این صرف شد / تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا
ای شکم خیره به تایی بساز / تا نکنی پشت به خدمت دو تا»
تفسیر حکایت
در این حکایت نگاه سعدی به کار شرافتمندانه با کار در خدمت سلاطین بودن، شاید این گونه تصور شود که حتما فرد باید کار یدی انجام دهد تا نان خوردن معنای خود را بیابد، نه آنکه کسی بخواهد در دربار باشد و به خدمت سلطان کند و رزق خود را از سلطان بگیرد. البته این نگاه شاید گاهی محل نزاع و نقد هم باشد. به این معنی که نمی توان کار اداری یا درباری را کار ندانست و آن را زمره رفتاری چاپلوسانه تلقی کرد و نانی که از این طریق به دست می آید، به اصطلاح معروف در آن برکت نباشد. یا این گونه هم این نگاه سعدی نقد می شود که آیا کسانی که در خدمت سلاطین هستند و گاه هم برای سرزمین و خاک خود شمشیر به کمر می بندند یا حتی در مقابل دشمنان می ایستند آیا شغلی است که وجاهت ندارد و «مذلت» شمرده می شود؟ البته اگر بخواهیم این گونه نقد کنیم و نگاه سعدی را از این زاویه تحلیل کنیم، شاید درست باشد. ولی به نظر من سعدی حتما نظرش این نیست، کسانی که برای کشور خدمت می کنند و لاجرم شمشیر به کمر می بندند، نان آن ها از تنور مذلت بیرون می آید. اینجا به شغلی که در آن خروجی ای شایسته نیست و طرف به جای کار کردن، فقط مشغول خوردن و خوابیدن است و احتمالا در این میان به مدح و ستایش سلطان اقدام می کند، نان می خورد. نانی که از خوار شدن و پستی به دست می آید مورد نکوهش سعدی است، نه نانی که از کشورداری و خدمت به مملکت باشد. برادرانی که در این حکایت تصویر می شوند
به نظرم نماینده دو طیف جامعه هستند که هر کدام کار خود را درست و عاقلانه می دانند. البته برادری که با زور بازو نان در می آورد، بی تردید اگر بخواهیم نگاه کاستی و طبقاتی به قضیه داشته باشیم، از قشر پایین جامعه است و برادری که خدمت سلطان می کند، خودبه خود در زمره طبقه مرفه و درباری قرار می گیرد که در این حکایت به نکوهش برادر خود می پردازد. دراینجا درویش نشانه یک قشر از طبقه اجتماعی است و آن توانگر هم از طبقه مرفهان که اتفاقا به دربار متصل است. اما این که درویش این حکایت بخواهد برای رسیدن به نتیجه حقانیت خود را با سخنان خردمندان مهر تایید بزند، در حالی که سخن درویش خود محل نقد است. با این حال نظر سعدی بر نانی است که باید طرف خدمت صادقانه و به همراه صرف انرژی را در نظر داشته باشد، تا نانی که می خورد یا در می آورد، چندان بدون زحمت نباشد. البته سعدی در بخش «در فضیلت قناعت» حکایت سیزدهم، همین دیدگاه را دارد که می گوید«هر که نان از عمل خویش خورد/منت حاتم طایی نبرد» در این حکایت هم سعدی به این موضوع نظر دارد که اگر فرد بخواهد با شمشیر زرین بستن به کمر نانی بخورد، در حقیقت این نان از منت و مذلت به دست می آید.

آریوبرزن تلکاچالی- سعدی که روانش شاد باد، در گلستان در باب در سیرت پادشاهان حکایت شماره36 آورده است:«دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و دیگر به زور بازو نان خوردی. باری این توانگر گفت درویش را که چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی؟ گفت: تو چرا کار نکنی تا از مذلّت خدمت رهایی یابی که خردمندان گفته اند نان خود خوردن و نشستن به که کمر شمشیر زرّین به خدمت بستن.به دست آهن تفته کردن خمیر/ به از دست بر سینه پیش امیرعمر گرانمایه در این صرف شد / تا چه خورم صیف و چه پوشم شتاای شکم خیره به تایی بساز / تا نکنی پشت به خدمت دو تا»تفسیر حکایتدر این حکایت نگاه سعدی به کار شرافتمندانه با کار در خدمت سلاطین بودن، شاید این گونه تصور شود که حتما فرد باید کار یدی انجام دهد تا نان خوردن معنای خود را بیابد، نه آنکه کسی بخواهد در دربار باشد و به خدمت سلطان کند و رزق خود را از سلطان بگیرد. البته این نگاه شاید گاهی محل نزاع و نقد هم باشد. به این معنی که نمی توان کار اداری یا درباری را کار ندانست و آن را زمره رفتاری چاپلوسانه تلقی کرد و نانی که از این طریق به دست می آید، به اصطلاح معروف در آن برکت نباشد. یا این گونه هم این نگاه سعدی نقد می شود که آیا کسانی که در خدمت سلاطین هستند و گاه هم برای سرزمین و خاک خود شمشیر به کمر می بندند یا حتی در مقابل دشمنان می ایستند آیا شغلی است که وجاهت ندارد و «مذلت» شمرده می شود؟ البته اگر بخواهیم این گونه نقد کنیم و نگاه سعدی را از این زاویه تحلیل کنیم، شاید درست باشد. ولی به نظر من سعدی حتما نظرش این نیست، کسانی که برای کشور خدمت می کنند و لاجرم شمشیر به کمر می بندند، نان آن ها از تنور مذلت بیرون می آید. اینجا به شغلی که در آن خروجی ای شایسته نیست و طرف به جای کار کردن، فقط مشغول خوردن و خوابیدن است و احتمالا در این میان به مدح و ستایش سلطان اقدام می کند، نان می خورد. نانی که از خوار شدن و پستی به دست می آید مورد نکوهش سعدی است، نه نانی که از کشورداری و خدمت به مملکت باشد. برادرانی که در این حکایت تصویر می شوند به نظرم نماینده دو طیف جامعه هستند که هر کدام کار خود را درست و عاقلانه می دانند. البته برادری که با زور بازو نان در می آورد، بی تردید اگر بخواهیم نگاه کاستی و طبقاتی به قضیه داشته باشیم، از قشر پایین جامعه است و برادری که خدمت سلطان می کند، خودبه خود در زمره طبقه مرفه و درباری قرار می گیرد که در این حکایت به نکوهش برادر خود می پردازد. دراینجا درویش نشانه یک قشر از طبقه اجتماعی است و آن توانگر هم از طبقه مرفهان که اتفاقا به دربار متصل است. اما این که درویش این حکایت بخواهد برای رسیدن به نتیجه حقانیت خود را با سخنان خردمندان مهر تایید بزند، در حالی که سخن درویش خود محل نقد است. با این حال نظر سعدی بر نانی است که باید طرف خدمت صادقانه و به همراه صرف انرژی را در نظر داشته باشد، تا نانی که می خورد یا در می آورد، چندان بدون زحمت نباشد. البته سعدی در بخش «در فضیلت قناعت» حکایت سیزدهم، همین دیدگاه را دارد که می گوید«هر که نان از عمل خویش خورد/منت حاتم طایی نبرد» در این حکایت هم سعدی به این موضوع نظر دارد که اگر فرد بخواهد با شمشیر زرین بستن به کمر نانی بخورد، در حقیقت این نان از منت و مذلت به دست می آید. اخبار مرتبطخدمت به نیکوکاران، نوعی نکوکاری است سزای سلطان خسیسقدرت از دستی به دست دیگر می رسددرویش بودن بهتر از وزیر بودنبا یاد دوست!دیدگاه کاربرانارسال دیدگاهاستفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه

مطلب با عنوان روزنامه همدلی - نان باید از عمل خویش خورد از وب سایت همدلی hamdelidaily با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان روزنامه همدلی - نان باید از عمل خویش خورد از وب سایت همدلی hamdelidaily با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون