روی خط خبر

لیست خبرهای اخبار صنعت akhbaresanat

تعداد کل خبرها از سایت اخبار صنعت akhbaresanat 5386 می باشد.

روزنامه اخبار صنعت | شماره :1097

جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه دستگاه قضا متولی ساخت و ساز کشور نیست و شهرداری مسئول است، گفت: در این باره پرونده ای به دادگاه لواسان ارجاع نشده است. جعفری دولت آبادی دادستان تهران در گفتگویی رادیویی اظهار کرد: در بحث کاغذ و ارز اختصاص داده شده ۲ نوع پرونده داریم. گروه اول ارز گرفتند، اما کاغذ وارد نکردند. گروه دوم کسانی بودند که ارز گرفتند، اما با فاکتورسازی به قیمت ارز آزاد فروختند. متهمان اصلی پرونده بازار کاغذ از کشور گریخته اند جعفری دولت آبادی با بیان اینکه اقدام هر دو گروه سبب بدتر ش...

روزنامه اخبار صنعت | شماره :1097

جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه دستگاه قضا متولی ساخت و ساز کشور نیست و شهرداری مسئول است، گفت: در این باره پرونده ای به دادگاه لواسان ارجاع نشده است. جعفری دولت آبادی دادستان تهران در گفتگویی رادیویی اظهار کرد: در بحث کاغذ و ارز اختصاص داده شده ۲ نوع پرونده داریم. گروه اول ارز گرفتند، اما کاغذ وارد نکردند. گروه دوم کسانی بودند که ارز گرفتند، اما با فاکتورسازی به قیمت ارز آزاد فروختند. متهمان اصلی پرونده بازار کاغذ از کشور گریخته اند جعفری دولت آبادی با بیان اینکه اقدام هر دو گروه سبب بدتر ش...

روزنامه اخبار صنعت | شماره :1097

جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه دستگاه قضا متولی ساخت و ساز کشور نیست و شهرداری مسئول است، گفت: در این باره پرونده ای به دادگاه لواسان ارجاع نشده است. جعفری دولت آبادی دادستان تهران در گفتگویی رادیویی اظهار کرد: در بحث کاغذ و ارز اختصاص داده شده ۲ نوع پرونده داریم. گروه اول ارز گرفتند، اما کاغذ وارد نکردند. گروه دوم کسانی بودند که ارز گرفتند، اما با فاکتورسازی به قیمت ارز آزاد فروختند. متهمان اصلی پرونده بازار کاغذ از کشور گریخته اند جعفری دولت آبادی با بیان اینکه اقدام هر دو گروه سبب بدتر ش...

روزنامه اخبار صنعت | شماره :1097

جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه دستگاه قضا متولی ساخت و ساز کشور نیست و شهرداری مسئول است، گفت: در این باره پرونده ای به دادگاه لواسان ارجاع نشده است. جعفری دولت آبادی دادستان تهران در گفتگویی رادیویی اظهار کرد: در بحث کاغذ و ارز اختصاص داده شده ۲ نوع پرونده داریم. گروه اول ارز گرفتند، اما کاغذ وارد نکردند. گروه دوم کسانی بودند که ارز گرفتند، اما با فاکتورسازی به قیمت ارز آزاد فروختند. متهمان اصلی پرونده بازار کاغذ از کشور گریخته اند جعفری دولت آبادی با بیان اینکه اقدام هر دو گروه سبب بدتر ش...

روزنامه اخبار صنعت | شماره :1097

جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه دستگاه قضا متولی ساخت و ساز کشور نیست و شهرداری مسئول است، گفت: در این باره پرونده ای به دادگاه لواسان ارجاع نشده است. جعفری دولت آبادی دادستان تهران در گفتگویی رادیویی اظهار کرد: در بحث کاغذ و ارز اختصاص داده شده ۲ نوع پرونده داریم. گروه اول ارز گرفتند، اما کاغذ وارد نکردند. گروه دوم کسانی بودند که ارز گرفتند، اما با فاکتورسازی به قیمت ارز آزاد فروختند. متهمان اصلی پرونده بازار کاغذ از کشور گریخته اند جعفری دولت آبادی با بیان اینکه اقدام هر دو گروه سبب بدتر ش...

روزنامه اخبار صنعت | شماره :1097

جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه دستگاه قضا متولی ساخت و ساز کشور نیست و شهرداری مسئول است، گفت: در این باره پرونده ای به دادگاه لواسان ارجاع نشده است. جعفری دولت آبادی دادستان تهران در گفتگویی رادیویی اظهار کرد: در بحث کاغذ و ارز اختصاص داده شده ۲ نوع پرونده داریم. گروه اول ارز گرفتند، اما کاغذ وارد نکردند. گروه دوم کسانی بودند که ارز گرفتند، اما با فاکتورسازی به قیمت ارز آزاد فروختند. متهمان اصلی پرونده بازار کاغذ از کشور گریخته اند جعفری دولت آبادی با بیان اینکه اقدام هر دو گروه سبب بدتر ش...

روزنامه اخبار صنعت | شماره :1097

جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه دستگاه قضا متولی ساخت و ساز کشور نیست و شهرداری مسئول است، گفت: در این باره پرونده ای به دادگاه لواسان ارجاع نشده است. جعفری دولت آبادی دادستان تهران در گفتگویی رادیویی اظهار کرد: در بحث کاغذ و ارز اختصاص داده شده ۲ نوع پرونده داریم. گروه اول ارز گرفتند، اما کاغذ وارد نکردند. گروه دوم کسانی بودند که ارز گرفتند، اما با فاکتورسازی به قیمت ارز آزاد فروختند. متهمان اصلی پرونده بازار کاغذ از کشور گریخته اند جعفری دولت آبادی با بیان اینکه اقدام هر دو گروه سبب بدتر ش...

روزنامه اخبار صنعت | شماره :1097

رئیس جمهور امنیت و همدلی را لازمه حل مشکلات دانست و با تاکید بر اینکه «از تحریم نمی ترسیم، اما جنگ اقتصادی بدون سختی معنا ندارد»، گفت: مانند جنگ تحمیلی، جنگ اقتصادی هم به ما تحمیل شد؛ ما خسارت می بینیم، اما می ایستیم. حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان با بیان اینکه «افتخار می کنیم که مانند جنگ 8 ساله، در جنگ اقتصادی هم ناقض تعهدات کشور نبوده ایم»، گفت: هدف ترامپ، جدایی مردم از نظام، دست شستن از استقلال و انزوای ایران است اما او هم موفق نشد و نخواهد ش...

روزنامه اخبار صنعت | شماره :1097

رئیس جمهور امنیت و همدلی را لازمه حل مشکلات دانست و با تاکید بر اینکه «از تحریم نمی ترسیم، اما جنگ اقتصادی بدون سختی معنا ندارد»، گفت: مانند جنگ تحمیلی، جنگ اقتصادی هم به ما تحمیل شد؛ ما خسارت می بینیم، اما می ایستیم. حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان با بیان اینکه «افتخار می کنیم که مانند جنگ 8 ساله، در جنگ اقتصادی هم ناقض تعهدات کشور نبوده ایم»، گفت: هدف ترامپ، جدایی مردم از نظام، دست شستن از استقلال و انزوای ایران است اما او هم موفق نشد و نخواهد ش...

روزنامه اخبار صنعت | شماره :1097

رئیس جمهور امنیت و همدلی را لازمه حل مشکلات دانست و با تاکید بر اینکه «از تحریم نمی ترسیم، اما جنگ اقتصادی بدون سختی معنا ندارد»، گفت: مانند جنگ تحمیلی، جنگ اقتصادی هم به ما تحمیل شد؛ ما خسارت می بینیم، اما می ایستیم. حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان با بیان اینکه «افتخار می کنیم که مانند جنگ 8 ساله، در جنگ اقتصادی هم ناقض تعهدات کشور نبوده ایم»، گفت: هدف ترامپ، جدایی مردم از نظام، دست شستن از استقلال و انزوای ایران است اما او هم موفق نشد و نخواهد ش...

منبع خبرها سایت اخبار صنعت akhbaresanat می باشد و و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

تعداد کل خبرها از سایت اخبار صنعت 5386 می باشد.

اخبار گوناگون