روی خط خبر

لیست خبرهای وطن امروز vatanemrooz

تعداد کل خبرها از سایت وطن امروز vatanemrooz 4047 می باشد.

روزنامه وطن امروز | شماره :2538

نگاهی به مجموعه کتب منتشر شده انتشارات نیستان با موضوع نهضت حسینیروضه کلمات زهرا شعبان شمیرانی: تقویم قمری یعنی سال به اعتبار ماه. گردش زمین به دور ماه و محرم که تحویل سال قمری است یعنی جغرافیای ما بر مدار کربلاست. تاریخ ما دوری است. هر سال با طواف محرم از سر گرفته می شود و اگر محرم نبود تاریخ قطعا مسیر دیگری داشت؛ شاید مسیر تاریخ، خطی می شد... بی سرانجام... و ما گرفتاران جبر تاریخی...اکنون اما تقویم ها محرم مدارند و زمان، هر سال با رخصت از محرم است که اذن گذر می یابد و تاریخ و جغرافیا هم عرض شد...

روزنامه وطن امروز | شماره :2538

نگاهی به مجموعه کتب منتشر شده انتشارات نیستان با موضوع نهضت حسینیروضه کلمات زهرا شعبان شمیرانی: تقویم قمری یعنی سال به اعتبار ماه. گردش زمین به دور ماه و محرم که تحویل سال قمری است یعنی جغرافیای ما بر مدار کربلاست. تاریخ ما دوری است. هر سال با طواف محرم از سر گرفته می شود و اگر محرم نبود تاریخ قطعا مسیر دیگری داشت؛ شاید مسیر تاریخ، خطی می شد... بی سرانجام... و ما گرفتاران جبر تاریخی...اکنون اما تقویم ها محرم مدارند و زمان، هر سال با رخصت از محرم است که اذن گذر می یابد و تاریخ و جغرافیا هم عرض شد...

روزنامه وطن امروز | شماره :2538

نگاهی به مجموعه کتب منتشر شده انتشارات نیستان با موضوع نهضت حسینیروضه کلمات زهرا شعبان شمیرانی: تقویم قمری یعنی سال به اعتبار ماه. گردش زمین به دور ماه و محرم که تحویل سال قمری است یعنی جغرافیای ما بر مدار کربلاست. تاریخ ما دوری است. هر سال با طواف محرم از سر گرفته می شود و اگر محرم نبود تاریخ قطعا مسیر دیگری داشت؛ شاید مسیر تاریخ، خطی می شد... بی سرانجام... و ما گرفتاران جبر تاریخی...اکنون اما تقویم ها محرم مدارند و زمان، هر سال با رخصت از محرم است که اذن گذر می یابد و تاریخ و جغرافیا هم عرض شد...

روزنامه وطن امروز | شماره :2538

نگاهی به مجموعه کتب منتشر شده انتشارات نیستان با موضوع نهضت حسینیروضه کلمات زهرا شعبان شمیرانی: تقویم قمری یعنی سال به اعتبار ماه. گردش زمین به دور ماه و محرم که تحویل سال قمری است یعنی جغرافیای ما بر مدار کربلاست. تاریخ ما دوری است. هر سال با طواف محرم از سر گرفته می شود و اگر محرم نبود تاریخ قطعا مسیر دیگری داشت؛ شاید مسیر تاریخ، خطی می شد... بی سرانجام... و ما گرفتاران جبر تاریخی...اکنون اما تقویم ها محرم مدارند و زمان، هر سال با رخصت از محرم است که اذن گذر می یابد و تاریخ و جغرافیا هم عرض شد...

روزنامه وطن امروز | شماره :2538

نگاهی به مجموعه کتب منتشر شده انتشارات نیستان با موضوع نهضت حسینیروضه کلمات زهرا شعبان شمیرانی: تقویم قمری یعنی سال به اعتبار ماه. گردش زمین به دور ماه و محرم که تحویل سال قمری است یعنی جغرافیای ما بر مدار کربلاست. تاریخ ما دوری است. هر سال با طواف محرم از سر گرفته می شود و اگر محرم نبود تاریخ قطعا مسیر دیگری داشت؛ شاید مسیر تاریخ، خطی می شد... بی سرانجام... و ما گرفتاران جبر تاریخی...اکنون اما تقویم ها محرم مدارند و زمان، هر سال با رخصت از محرم است که اذن گذر می یابد و تاریخ و جغرافیا هم عرض شد...

روزنامه وطن امروز | شماره :2538

نگاهی به مجموعه کتب منتشر شده انتشارات نیستان با موضوع نهضت حسینیروضه کلمات زهرا شعبان شمیرانی: تقویم قمری یعنی سال به اعتبار ماه. گردش زمین به دور ماه و محرم که تحویل سال قمری است یعنی جغرافیای ما بر مدار کربلاست. تاریخ ما دوری است. هر سال با طواف محرم از سر گرفته می شود و اگر محرم نبود تاریخ قطعا مسیر دیگری داشت؛ شاید مسیر تاریخ، خطی می شد... بی سرانجام... و ما گرفتاران جبر تاریخی...اکنون اما تقویم ها محرم مدارند و زمان، هر سال با رخصت از محرم است که اذن گذر می یابد و تاریخ و جغرافیا هم عرض شد...

روزنامه وطن امروز | شماره :2538

نگاهی به مجموعه کتب منتشر شده انتشارات نیستان با موضوع نهضت حسینیروضه کلمات زهرا شعبان شمیرانی: تقویم قمری یعنی سال به اعتبار ماه. گردش زمین به دور ماه و محرم که تحویل سال قمری است یعنی جغرافیای ما بر مدار کربلاست. تاریخ ما دوری است. هر سال با طواف محرم از سر گرفته می شود و اگر محرم نبود تاریخ قطعا مسیر دیگری داشت؛ شاید مسیر تاریخ، خطی می شد... بی سرانجام... و ما گرفتاران جبر تاریخی...اکنون اما تقویم ها محرم مدارند و زمان، هر سال با رخصت از محرم است که اذن گذر می یابد و تاریخ و جغرافیا هم عرض شد...

روزنامه وطن امروز | شماره :2538

نگاهی به مجموعه کتب منتشر شده انتشارات نیستان با موضوع نهضت حسینیروضه کلمات زهرا شعبان شمیرانی: تقویم قمری یعنی سال به اعتبار ماه. گردش زمین به دور ماه و محرم که تحویل سال قمری است یعنی جغرافیای ما بر مدار کربلاست. تاریخ ما دوری است. هر سال با طواف محرم از سر گرفته می شود و اگر محرم نبود تاریخ قطعا مسیر دیگری داشت؛ شاید مسیر تاریخ، خطی می شد... بی سرانجام... و ما گرفتاران جبر تاریخی...اکنون اما تقویم ها محرم مدارند و زمان، هر سال با رخصت از محرم است که اذن گذر می یابد و تاریخ و جغرافیا هم عرض شد...

روزنامه وطن امروز | شماره :2538

نگاهی به مجموعه کتب منتشر شده انتشارات نیستان با موضوع نهضت حسینیروضه کلمات زهرا شعبان شمیرانی: تقویم قمری یعنی سال به اعتبار ماه. گردش زمین به دور ماه و محرم که تحویل سال قمری است یعنی جغرافیای ما بر مدار کربلاست. تاریخ ما دوری است. هر سال با طواف محرم از سر گرفته می شود و اگر محرم نبود تاریخ قطعا مسیر دیگری داشت؛ شاید مسیر تاریخ، خطی می شد... بی سرانجام... و ما گرفتاران جبر تاریخی...اکنون اما تقویم ها محرم مدارند و زمان، هر سال با رخصت از محرم است که اذن گذر می یابد و تاریخ و جغرافیا هم عرض شد...

روزنامه وطن امروز | شماره :2538

نگاهی به مجموعه کتب منتشر شده انتشارات نیستان با موضوع نهضت حسینیروضه کلمات زهرا شعبان شمیرانی: تقویم قمری یعنی سال به اعتبار ماه. گردش زمین به دور ماه و محرم که تحویل سال قمری است یعنی جغرافیای ما بر مدار کربلاست. تاریخ ما دوری است. هر سال با طواف محرم از سر گرفته می شود و اگر محرم نبود تاریخ قطعا مسیر دیگری داشت؛ شاید مسیر تاریخ، خطی می شد... بی سرانجام... و ما گرفتاران جبر تاریخی...اکنون اما تقویم ها محرم مدارند و زمان، هر سال با رخصت از محرم است که اذن گذر می یابد و تاریخ و جغرافیا هم عرض شد...

منبع خبرها سایت وطن امروز vatanemrooz می باشد و و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

تعداد کل خبرها از سایت وطن امروز 4047 می باشد.

اخبار گوناگون