روی خط خبر

لیست خبرهای وطن امروز vatanemrooz

تعداد کل خبرها از سایت وطن امروز vatanemrooz 6694 می باشد.

روزنامه وطن امروز | شماره :2583

آمد خبر از مرکز بیگانه شناسیدر منطقه پیدا شده یک شیء اساسیچیزی که ندیده احدی هیچ شبیه شبا دیدن آن کرده یکی از هیجان، غشحجمش کم و مشکوک و پر از حس هراس استتویش پُر و از منظره خارجه ، تاس استدارای سر و شکلِ پریشان و نچسبی ستمعلوم نگشته ست که آن بی سر و پا چیستپُر شد همه جا از خبر رؤیت آن شیءپیچید به گوش همگان صحبت آن شیءیک تیم تجسس به محل رفت سریعاتا اینکه شود مسئله حل، رفت سریعاوقتی که رسیدند به آن حول و حوالییک حلقه به دورش زده بودند اهالیگفتند به شدت! نخورَد هیچ کسی جُمرفتند به سرعت وسط حلقه م...

روزنامه وطن امروز | شماره :2583

آمد خبر از مرکز بیگانه شناسیدر منطقه پیدا شده یک شیء اساسیچیزی که ندیده احدی هیچ شبیه شبا دیدن آن کرده یکی از هیجان، غشحجمش کم و مشکوک و پر از حس هراس استتویش پُر و از منظره خارجه ، تاس استدارای سر و شکلِ پریشان و نچسبی ستمعلوم نگشته ست که آن بی سر و پا چیستپُر شد همه جا از خبر رؤیت آن شیءپیچید به گوش همگان صحبت آن شیءیک تیم تجسس به محل رفت سریعاتا اینکه شود مسئله حل، رفت سریعاوقتی که رسیدند به آن حول و حوالییک حلقه به دورش زده بودند اهالیگفتند به شدت! نخورَد هیچ کسی جُمرفتند به سرعت وسط حلقه م...

روزنامه وطن امروز | شماره :2583

آمد خبر از مرکز بیگانه شناسیدر منطقه پیدا شده یک شیء اساسیچیزی که ندیده احدی هیچ شبیه شبا دیدن آن کرده یکی از هیجان، غشحجمش کم و مشکوک و پر از حس هراس استتویش پُر و از منظره خارجه ، تاس استدارای سر و شکلِ پریشان و نچسبی ستمعلوم نگشته ست که آن بی سر و پا چیستپُر شد همه جا از خبر رؤیت آن شیءپیچید به گوش همگان صحبت آن شیءیک تیم تجسس به محل رفت سریعاتا اینکه شود مسئله حل، رفت سریعاوقتی که رسیدند به آن حول و حوالییک حلقه به دورش زده بودند اهالیگفتند به شدت! نخورَد هیچ کسی جُمرفتند به سرعت وسط حلقه م...

روزنامه وطن امروز | شماره :2583

آمد خبر از مرکز بیگانه شناسیدر منطقه پیدا شده یک شیء اساسیچیزی که ندیده احدی هیچ شبیه شبا دیدن آن کرده یکی از هیجان، غشحجمش کم و مشکوک و پر از حس هراس استتویش پُر و از منظره خارجه ، تاس استدارای سر و شکلِ پریشان و نچسبی ستمعلوم نگشته ست که آن بی سر و پا چیستپُر شد همه جا از خبر رؤیت آن شیءپیچید به گوش همگان صحبت آن شیءیک تیم تجسس به محل رفت سریعاتا اینکه شود مسئله حل، رفت سریعاوقتی که رسیدند به آن حول و حوالییک حلقه به دورش زده بودند اهالیگفتند به شدت! نخورَد هیچ کسی جُمرفتند به سرعت وسط حلقه م...

روزنامه وطن امروز | شماره :2583

آمد خبر از مرکز بیگانه شناسیدر منطقه پیدا شده یک شیء اساسیچیزی که ندیده احدی هیچ شبیه شبا دیدن آن کرده یکی از هیجان، غشحجمش کم و مشکوک و پر از حس هراس استتویش پُر و از منظره خارجه ، تاس استدارای سر و شکلِ پریشان و نچسبی ستمعلوم نگشته ست که آن بی سر و پا چیستپُر شد همه جا از خبر رؤیت آن شیءپیچید به گوش همگان صحبت آن شیءیک تیم تجسس به محل رفت سریعاتا اینکه شود مسئله حل، رفت سریعاوقتی که رسیدند به آن حول و حوالییک حلقه به دورش زده بودند اهالیگفتند به شدت! نخورَد هیچ کسی جُمرفتند به سرعت وسط حلقه م...

روزنامه وطن امروز | شماره :2583

آمد خبر از مرکز بیگانه شناسیدر منطقه پیدا شده یک شیء اساسیچیزی که ندیده احدی هیچ شبیه شبا دیدن آن کرده یکی از هیجان، غشحجمش کم و مشکوک و پر از حس هراس استتویش پُر و از منظره خارجه ، تاس استدارای سر و شکلِ پریشان و نچسبی ستمعلوم نگشته ست که آن بی سر و پا چیستپُر شد همه جا از خبر رؤیت آن شیءپیچید به گوش همگان صحبت آن شیءیک تیم تجسس به محل رفت سریعاتا اینکه شود مسئله حل، رفت سریعاوقتی که رسیدند به آن حول و حوالییک حلقه به دورش زده بودند اهالیگفتند به شدت! نخورَد هیچ کسی جُمرفتند به سرعت وسط حلقه م...

روزنامه وطن امروز | شماره :2583

آمد خبر از مرکز بیگانه شناسیدر منطقه پیدا شده یک شیء اساسیچیزی که ندیده احدی هیچ شبیه شبا دیدن آن کرده یکی از هیجان، غشحجمش کم و مشکوک و پر از حس هراس استتویش پُر و از منظره خارجه ، تاس استدارای سر و شکلِ پریشان و نچسبی ستمعلوم نگشته ست که آن بی سر و پا چیستپُر شد همه جا از خبر رؤیت آن شیءپیچید به گوش همگان صحبت آن شیءیک تیم تجسس به محل رفت سریعاتا اینکه شود مسئله حل، رفت سریعاوقتی که رسیدند به آن حول و حوالییک حلقه به دورش زده بودند اهالیگفتند به شدت! نخورَد هیچ کسی جُمرفتند به سرعت وسط حلقه م...

روزنامه وطن امروز | شماره :2583

افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی سود سهام عدالتمشاور رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه مجموع سود سال مالی ۹۶ نزدیک به ۲۵ تا ۳۰ درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش خواهد یافت، گفت: تلاش می کنیم دی ماه سود سهام عدالت مشمولان را واریز کنیم. جعفر سبحانی در گفت وگو با مهر، با بیان اینکه مجموع سود مصوب سال ۹۵ برای سهام عدالت ۳۸۰۰ میلیارد تومان بود، اظهار داشت: تاکنون ۳۳۵۰ میلیارد تومان سود سهام عدالت بین بیش از ۴۰ میلیون مشمول توزیع شده است. مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: از این میزان ۲۵۰ میلیارد تومان باقی م...

روزنامه وطن امروز | شماره :2583

افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی سود سهام عدالتمشاور رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه مجموع سود سال مالی ۹۶ نزدیک به ۲۵ تا ۳۰ درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش خواهد یافت، گفت: تلاش می کنیم دی ماه سود سهام عدالت مشمولان را واریز کنیم. جعفر سبحانی در گفت وگو با مهر، با بیان اینکه مجموع سود مصوب سال ۹۵ برای سهام عدالت ۳۸۰۰ میلیارد تومان بود، اظهار داشت: تاکنون ۳۳۵۰ میلیارد تومان سود سهام عدالت بین بیش از ۴۰ میلیون مشمول توزیع شده است. مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: از این میزان ۲۵۰ میلیارد تومان باقی م...

روزنامه وطن امروز | شماره :2583

افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی سود سهام عدالتمشاور رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه مجموع سود سال مالی ۹۶ نزدیک به ۲۵ تا ۳۰ درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش خواهد یافت، گفت: تلاش می کنیم دی ماه سود سهام عدالت مشمولان را واریز کنیم. جعفر سبحانی در گفت وگو با مهر، با بیان اینکه مجموع سود مصوب سال ۹۵ برای سهام عدالت ۳۸۰۰ میلیارد تومان بود، اظهار داشت: تاکنون ۳۳۵۰ میلیارد تومان سود سهام عدالت بین بیش از ۴۰ میلیون مشمول توزیع شده است. مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: از این میزان ۲۵۰ میلیارد تومان باقی م...

منبع خبرها سایت وطن امروز vatanemrooz می باشد و و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

تعداد کل خبرها از سایت وطن امروز 6694 می باشد.

اخبار گوناگون