روی خط خبر

اختلاف روزولت و چرچیل در تهران

مقالات ، اخبار و مطالب جستجو شده با عنوان اختلاف روزولت و چرچیل در تهران

اختلاف روزولت و چرچیل در تهران

اکوفارس: مانی‌که کنفرانس تهران در سال ۱۹۴۳ برگزار شد، روزولت، چرچیل و استالین به نمایندگی از دولت‌های خود که در فضای پس از جنگ به قدرت‌های برتر دنیا مبدل شدند در این کنفرانس شرکت کردند. چرچیل نوعی احساس برتری به روزولت داشت ولی روزولت بیشتر به استالین متمایل بود. حتی زمانی‌که کنفرانس تهران برگزار شد، چرچیل مدتی زودتر برای انجام تدارکات نشست به تهران آمد تا سفارت را آمده

روزنامه وطن امروز | شماره :2594

حضور ناگهانی سران متفقین، بی محلی به حکومت ایران و تعهداتی که عملی نشد کنفرانس تهران علیه تهران محمدرضا کردلو: از ابتدای سال 1943 ارتش آلمان بی آنکه توان پیشین در پیشروی در روسیه را داشته باشد، با شکست های قابل توجهی روبه رو می شود. استالین که روز به روز نسبت به پیروزی امیدوارتر شده است، پیشنهاد نشستی در تهران برای حل و فصل مناقشات و اشتراک تلاش ها برای پایان دادن جنگ را می دهد. پیشنهاد ژوزف استالین درباره ضرورت برگزاری کنفرانس تهران به سرعت با موافقت روزولت و چرچیل مواجه می شود. نخست وزیر بریتا...

روزنامه وطن امروز | شماره :2594

حضور ناگهانی سران متفقین، بی محلی به حکومت ایران و تعهداتی که عملی نشد کنفرانس تهران علیه تهران محمدرضا کردلو: از ابتدای سال 1943 ارتش آلمان بی آنکه توان پیشین در پیشروی در روسیه را داشته باشد، با شکست های قابل توجهی روبه رو می شود. استالین که روز به روز نسبت به پیروزی امیدوارتر شده است، پیشنهاد نشستی در تهران برای حل و فصل مناقشات و اشتراک تلاش ها برای پایان دادن جنگ را می دهد. پیشنهاد ژوزف استالین درباره ضرورت برگزاری کنفرانس تهران به سرعت با موافقت روزولت و چرچیل مواجه می شود. نخست وزیر بریتا...

روزنامه وطن امروز | شماره :2594

حضور ناگهانی سران متفقین، بی محلی به حکومت ایران و تعهداتی که عملی نشد کنفرانس تهران علیه تهران محمدرضا کردلو: از ابتدای سال 1943 ارتش آلمان بی آنکه توان پیشین در پیشروی در روسیه را داشته باشد، با شکست های قابل توجهی روبه رو می شود. استالین که روز به روز نسبت به پیروزی امیدوارتر شده است، پیشنهاد نشستی در تهران برای حل و فصل مناقشات و اشتراک تلاش ها برای پایان دادن جنگ را می دهد. پیشنهاد ژوزف استالین درباره ضرورت برگزاری کنفرانس تهران به سرعت با موافقت روزولت و چرچیل مواجه می شود. نخست وزیر بریتا...

روزنامه وطن امروز | شماره :2594

حضور ناگهانی سران متفقین، بی محلی به حکومت ایران و تعهداتی که عملی نشد کنفرانس تهران علیه تهران محمدرضا کردلو: از ابتدای سال 1943 ارتش آلمان بی آنکه توان پیشین در پیشروی در روسیه را داشته باشد، با شکست های قابل توجهی روبه رو می شود. استالین که روز به روز نسبت به پیروزی امیدوارتر شده است، پیشنهاد نشستی در تهران برای حل و فصل مناقشات و اشتراک تلاش ها برای پایان دادن جنگ را می دهد. پیشنهاد ژوزف استالین درباره ضرورت برگزاری کنفرانس تهران به سرعت با موافقت روزولت و چرچیل مواجه می شود. نخست وزیر بریتا...

روزنامه وطن امروز | شماره :2594

حضور ناگهانی سران متفقین، بی محلی به حکومت ایران و تعهداتی که عملی نشد کنفرانس تهران علیه تهران محمدرضا کردلو: از ابتدای سال 1943 ارتش آلمان بی آنکه توان پیشین در پیشروی در روسیه را داشته باشد، با شکست های قابل توجهی روبه رو می شود. استالین که روز به روز نسبت به پیروزی امیدوارتر شده است، پیشنهاد نشستی در تهران برای حل و فصل مناقشات و اشتراک تلاش ها برای پایان دادن جنگ را می دهد. پیشنهاد ژوزف استالین درباره ضرورت برگزاری کنفرانس تهران به سرعت با موافقت روزولت و چرچیل مواجه می شود. نخست وزیر بریتا...

روزنامه وطن امروز | شماره :2594

حضور ناگهانی سران متفقین، بی محلی به حکومت ایران و تعهداتی که عملی نشد کنفرانس تهران علیه تهران محمدرضا کردلو: از ابتدای سال 1943 ارتش آلمان بی آنکه توان پیشین در پیشروی در روسیه را داشته باشد، با شکست های قابل توجهی روبه رو می شود. استالین که روز به روز نسبت به پیروزی امیدوارتر شده است، پیشنهاد نشستی در تهران برای حل و فصل مناقشات و اشتراک تلاش ها برای پایان دادن جنگ را می دهد. پیشنهاد ژوزف استالین درباره ضرورت برگزاری کنفرانس تهران به سرعت با موافقت روزولت و چرچیل مواجه می شود. نخست وزیر بریتا...

روزنامه وطن امروز | شماره :2594

حضور ناگهانی سران متفقین، بی محلی به حکومت ایران و تعهداتی که عملی نشد کنفرانس تهران علیه تهران محمدرضا کردلو: از ابتدای سال 1943 ارتش آلمان بی آنکه توان پیشین در پیشروی در روسیه را داشته باشد، با شکست های قابل توجهی روبه رو می شود. استالین که روز به روز نسبت به پیروزی امیدوارتر شده است، پیشنهاد نشستی در تهران برای حل و فصل مناقشات و اشتراک تلاش ها برای پایان دادن جنگ را می دهد. پیشنهاد ژوزف استالین درباره ضرورت برگزاری کنفرانس تهران به سرعت با موافقت روزولت و چرچیل مواجه می شود. نخست وزیر بریتا...

روزنامه وطن امروز | شماره :2594

حضور ناگهانی سران متفقین، بی محلی به حکومت ایران و تعهداتی که عملی نشد کنفرانس تهران علیه تهران محمدرضا کردلو: از ابتدای سال 1943 ارتش آلمان بی آنکه توان پیشین در پیشروی در روسیه را داشته باشد، با شکست های قابل توجهی روبه رو می شود. استالین که روز به روز نسبت به پیروزی امیدوارتر شده است، پیشنهاد نشستی در تهران برای حل و فصل مناقشات و اشتراک تلاش ها برای پایان دادن جنگ را می دهد. پیشنهاد ژوزف استالین درباره ضرورت برگزاری کنفرانس تهران به سرعت با موافقت روزولت و چرچیل مواجه می شود. نخست وزیر بریتا...

روزنامه وطن امروز | شماره :2594

حضور ناگهانی سران متفقین، بی محلی به حکومت ایران و تعهداتی که عملی نشد کنفرانس تهران علیه تهران محمدرضا کردلو: از ابتدای سال 1943 ارتش آلمان بی آنکه توان پیشین در پیشروی در روسیه را داشته باشد، با شکست های قابل توجهی روبه رو می شود. استالین که روز به روز نسبت به پیروزی امیدوارتر شده است، پیشنهاد نشستی در تهران برای حل و فصل مناقشات و اشتراک تلاش ها برای پایان دادن جنگ را می دهد. پیشنهاد ژوزف استالین درباره ضرورت برگزاری کنفرانس تهران به سرعت با موافقت روزولت و چرچیل مواجه می شود. نخست وزیر بریتا...

روزنامه وطن امروز | شماره :2594

حضور ناگهانی سران متفقین، بی محلی به حکومت ایران و تعهداتی که عملی نشد کنفرانس تهران علیه تهران محمدرضا کردلو: از ابتدای سال 1943 ارتش آلمان بی آنکه توان پیشین در پیشروی در روسیه را داشته باشد، با شکست های قابل توجهی روبه رو می شود. استالین که روز به روز نسبت به پیروزی امیدوارتر شده است، پیشنهاد نشستی در تهران برای حل و فصل مناقشات و اشتراک تلاش ها برای پایان دادن جنگ را می دهد. پیشنهاد ژوزف استالین درباره ضرورت برگزاری کنفرانس تهران به سرعت با موافقت روزولت و چرچیل مواجه می شود. نخست وزیر بریتا...

تصاویر/ دیدنی های امروز - اکوفارس

نثار تاج گل از سوی ترامپ و معاونش بر بنای یادبود"مارتین لوترکینگ" رهبر جنبش حقوق مدنی رنگین پوستان آمریکا / واشنگتن دی سی/CNPتظاهرات مخالفان حکومت ونزوئلا پس از انتشار ویدئوی یک افسر ارتش که دیروز برای ساعاتی ظن کودتا در این کشور را تقویت کرد. این افسر ارتشی از مخالفان حکومت خواست به خیابان ها بریزند و علیه حکومت تظاهرات کنند./ کاراکاس/ خبرگزاری آلمانآب تنی زنان هندو در رود "سنگام" در جشنواره آیینی " پائوش پورنیما"/ الله آبادنمایشگاهی از 100 آثار نقاشی "پیر بونارد" – نقاش قرن نوزدهم و بیستمی فرا...

روزنامه همدلی - کنفرانس تهران در ایوان روس ها

محمود اشرفی- برگ درختان تهران در سرمای زودهنگام خزان به یک باره فرو ریخت. در سرمای خشک و سوزنده، آنها در سفارت شوروی بر سه صندلی چوبین نشستند. سرمایی که پنج دهه در تار و پود جنگ سرد تنیده شد. نازی ها از خاکستر بحران اقتصادی سال های 33 – 1929 سر برآوردند و در هنگامه جنگ دوم جهانی روزولت، چرچیل و استالین برای رویارویی با آلمان و متحدانش در کنفرانس تهران به گفت وگو نشستند. پشت در های بسته برای آینده جهان تصمیم گرفتند و تنها یک بار در ها را برای گرفتن عکس یادگاری در ایوان سفارت گشودند. اما کنفرانس ت...

امتناع و سقوط - اکوفارس

اکوفارس: ملی کردن صنعت نفت در ایران به‌عنوان یک رویداد بزرگ سیاسی و اقتصادی، بازتاب داخلی و خارجی گسترده‌ای داشت و می‌توانست آثار تعیین‌کننده و سرنوشت‌سازی بر پویش استعمارزدایی در کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره برجا گذارد. از این رو برای مهار آن و در اختیار گرفتن مجدد نفت ایران، پیشنهادها و طرح‌های جایگزین متعددی از سوی انگلستان، آمریکا و مجامع بین‌المللی،

اخبار گوناگون