روی خط خبر

اصلاحات بن سلمان نتیجه نداد

مقالات ، اخبار و مطالب جستجو شده با عنوان اصلاحات بن سلمان نتیجه نداد

روزنامه وطن امروز | شماره :2566

سیدمحمد حسینی: با روشن شدن ابعاد فاجعه قتل خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول و افتضاح سعودی در این جنایت که با بیانیه اخیر دادستانی عمومی عربستان و پذیرش قتل این روزنامه نگار منتقد به صورت رسمی تایید شد، سیلی از محکومیت ها و انتقادات حکومت سعودی را در برگرفت. کارشناسان مهم ترین تاثیر این اتفاق را متوجه جایگاه ولیعهد سعودی و آینده او در ساختار این کشور می دانند. از حدود یک سال پیش و به دنبال نفوذ روزافزون محمد بن سلمان در سیستم سیاسی سعودی، معدود برنامه های به اصطلاح اصلاحی او با پوشش رسانه...

روزنامه وطن امروز | شماره :2566

سیدمحمد حسینی: با روشن شدن ابعاد فاجعه قتل خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول و افتضاح سعودی در این جنایت که با بیانیه اخیر دادستانی عمومی عربستان و پذیرش قتل این روزنامه نگار منتقد به صورت رسمی تایید شد، سیلی از محکومیت ها و انتقادات حکومت سعودی را در برگرفت. کارشناسان مهم ترین تاثیر این اتفاق را متوجه جایگاه ولیعهد سعودی و آینده او در ساختار این کشور می دانند. از حدود یک سال پیش و به دنبال نفوذ روزافزون محمد بن سلمان در سیستم سیاسی سعودی، معدود برنامه های به اصطلاح اصلاحی او با پوشش رسانه...

روزنامه وطن امروز | شماره :2566

سیدمحمد حسینی: با روشن شدن ابعاد فاجعه قتل خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول و افتضاح سعودی در این جنایت که با بیانیه اخیر دادستانی عمومی عربستان و پذیرش قتل این روزنامه نگار منتقد به صورت رسمی تایید شد، سیلی از محکومیت ها و انتقادات حکومت سعودی را در برگرفت. کارشناسان مهم ترین تاثیر این اتفاق را متوجه جایگاه ولیعهد سعودی و آینده او در ساختار این کشور می دانند. از حدود یک سال پیش و به دنبال نفوذ روزافزون محمد بن سلمان در سیستم سیاسی سعودی، معدود برنامه های به اصطلاح اصلاحی او با پوشش رسانه...

روزنامه وطن امروز | شماره :2566

سیدمحمد حسینی: با روشن شدن ابعاد فاجعه قتل خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول و افتضاح سعودی در این جنایت که با بیانیه اخیر دادستانی عمومی عربستان و پذیرش قتل این روزنامه نگار منتقد به صورت رسمی تایید شد، سیلی از محکومیت ها و انتقادات حکومت سعودی را در برگرفت. کارشناسان مهم ترین تاثیر این اتفاق را متوجه جایگاه ولیعهد سعودی و آینده او در ساختار این کشور می دانند. از حدود یک سال پیش و به دنبال نفوذ روزافزون محمد بن سلمان در سیستم سیاسی سعودی، معدود برنامه های به اصطلاح اصلاحی او با پوشش رسانه...

روزنامه وطن امروز | شماره :2566

سیدمحمد حسینی: با روشن شدن ابعاد فاجعه قتل خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول و افتضاح سعودی در این جنایت که با بیانیه اخیر دادستانی عمومی عربستان و پذیرش قتل این روزنامه نگار منتقد به صورت رسمی تایید شد، سیلی از محکومیت ها و انتقادات حکومت سعودی را در برگرفت. کارشناسان مهم ترین تاثیر این اتفاق را متوجه جایگاه ولیعهد سعودی و آینده او در ساختار این کشور می دانند. از حدود یک سال پیش و به دنبال نفوذ روزافزون محمد بن سلمان در سیستم سیاسی سعودی، معدود برنامه های به اصطلاح اصلاحی او با پوشش رسانه...

روزنامه وطن امروز | شماره :2566

سیدمحمد حسینی: با روشن شدن ابعاد فاجعه قتل خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول و افتضاح سعودی در این جنایت که با بیانیه اخیر دادستانی عمومی عربستان و پذیرش قتل این روزنامه نگار منتقد به صورت رسمی تایید شد، سیلی از محکومیت ها و انتقادات حکومت سعودی را در برگرفت. کارشناسان مهم ترین تاثیر این اتفاق را متوجه جایگاه ولیعهد سعودی و آینده او در ساختار این کشور می دانند. از حدود یک سال پیش و به دنبال نفوذ روزافزون محمد بن سلمان در سیستم سیاسی سعودی، معدود برنامه های به اصطلاح اصلاحی او با پوشش رسانه...

روزنامه وطن امروز | شماره :2566

سیدمحمد حسینی: با روشن شدن ابعاد فاجعه قتل خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول و افتضاح سعودی در این جنایت که با بیانیه اخیر دادستانی عمومی عربستان و پذیرش قتل این روزنامه نگار منتقد به صورت رسمی تایید شد، سیلی از محکومیت ها و انتقادات حکومت سعودی را در برگرفت. کارشناسان مهم ترین تاثیر این اتفاق را متوجه جایگاه ولیعهد سعودی و آینده او در ساختار این کشور می دانند. از حدود یک سال پیش و به دنبال نفوذ روزافزون محمد بن سلمان در سیستم سیاسی سعودی، معدود برنامه های به اصطلاح اصلاحی او با پوشش رسانه...

روزنامه وطن امروز | شماره :2566

سیدمحمد حسینی: با روشن شدن ابعاد فاجعه قتل خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول و افتضاح سعودی در این جنایت که با بیانیه اخیر دادستانی عمومی عربستان و پذیرش قتل این روزنامه نگار منتقد به صورت رسمی تایید شد، سیلی از محکومیت ها و انتقادات حکومت سعودی را در برگرفت. کارشناسان مهم ترین تاثیر این اتفاق را متوجه جایگاه ولیعهد سعودی و آینده او در ساختار این کشور می دانند. از حدود یک سال پیش و به دنبال نفوذ روزافزون محمد بن سلمان در سیستم سیاسی سعودی، معدود برنامه های به اصطلاح اصلاحی او با پوشش رسانه...

روزنامه وطن امروز | شماره :2566

سیدمحمد حسینی: با روشن شدن ابعاد فاجعه قتل خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول و افتضاح سعودی در این جنایت که با بیانیه اخیر دادستانی عمومی عربستان و پذیرش قتل این روزنامه نگار منتقد به صورت رسمی تایید شد، سیلی از محکومیت ها و انتقادات حکومت سعودی را در برگرفت. کارشناسان مهم ترین تاثیر این اتفاق را متوجه جایگاه ولیعهد سعودی و آینده او در ساختار این کشور می دانند. از حدود یک سال پیش و به دنبال نفوذ روزافزون محمد بن سلمان در سیستم سیاسی سعودی، معدود برنامه های به اصطلاح اصلاحی او با پوشش رسانه...

روزنامه وطن امروز | شماره :2566

سیدمحمد حسینی: با روشن شدن ابعاد فاجعه قتل خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول و افتضاح سعودی در این جنایت که با بیانیه اخیر دادستانی عمومی عربستان و پذیرش قتل این روزنامه نگار منتقد به صورت رسمی تایید شد، سیلی از محکومیت ها و انتقادات حکومت سعودی را در برگرفت. کارشناسان مهم ترین تاثیر این اتفاق را متوجه جایگاه ولیعهد سعودی و آینده او در ساختار این کشور می دانند. از حدود یک سال پیش و به دنبال نفوذ روزافزون محمد بن سلمان در سیستم سیاسی سعودی، معدود برنامه های به اصطلاح اصلاحی او با پوشش رسانه...

روزنامه وطن امروز | شماره :2643

هفته ای که گذشت مصادف با سالگرد 2 رویداد خیر و شر در تاریخ معاصر اعراب بود؛ چهارمین سالگرد مرگ عبدالله، شاه پیشین سعودی در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۵ در ریاض که به بر تخت نشستن سلمان بن عبدالعزیز، برادر ناتوان روان پریش او و قدرت گرفتن بن سلمان، پسر دیوانه اش در عربستان منجر شد. همچنین هشتمین سالگرد به ثمر نشستن موج «بیداری اسلامی» یا همان سلسله انقلاب های بهار عربی در مصر در 25 ژانویه 2011 که منجر به کناره گیری دیکتاتور کهنه کار سرزمین نیل شد. البته بهار عربی در این مدت توسط جریان سازی های دوقلوی تکفیری-ل...

روزنامه وطن امروز | شماره :2643

هفته ای که گذشت مصادف با سالگرد 2 رویداد خیر و شر در تاریخ معاصر اعراب بود؛ چهارمین سالگرد مرگ عبدالله، شاه پیشین سعودی در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۵ در ریاض که به بر تخت نشستن سلمان بن عبدالعزیز، برادر ناتوان روان پریش او و قدرت گرفتن بن سلمان، پسر دیوانه اش در عربستان منجر شد. همچنین هشتمین سالگرد به ثمر نشستن موج «بیداری اسلامی» یا همان سلسله انقلاب های بهار عربی در مصر در 25 ژانویه 2011 که منجر به کناره گیری دیکتاتور کهنه کار سرزمین نیل شد. البته بهار عربی در این مدت توسط جریان سازی های دوقلوی تکفیری-ل...

روزنامه وطن امروز | شماره :2643

هفته ای که گذشت مصادف با سالگرد 2 رویداد خیر و شر در تاریخ معاصر اعراب بود؛ چهارمین سالگرد مرگ عبدالله، شاه پیشین سعودی در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۵ در ریاض که به بر تخت نشستن سلمان بن عبدالعزیز، برادر ناتوان روان پریش او و قدرت گرفتن بن سلمان، پسر دیوانه اش در عربستان منجر شد. همچنین هشتمین سالگرد به ثمر نشستن موج «بیداری اسلامی» یا همان سلسله انقلاب های بهار عربی در مصر در 25 ژانویه 2011 که منجر به کناره گیری دیکتاتور کهنه کار سرزمین نیل شد. البته بهار عربی در این مدت توسط جریان سازی های دوقلوی تکفیری-ل...

روزنامه وطن امروز | شماره :2643

هفته ای که گذشت مصادف با سالگرد 2 رویداد خیر و شر در تاریخ معاصر اعراب بود؛ چهارمین سالگرد مرگ عبدالله، شاه پیشین سعودی در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۵ در ریاض که به بر تخت نشستن سلمان بن عبدالعزیز، برادر ناتوان روان پریش او و قدرت گرفتن بن سلمان، پسر دیوانه اش در عربستان منجر شد. همچنین هشتمین سالگرد به ثمر نشستن موج «بیداری اسلامی» یا همان سلسله انقلاب های بهار عربی در مصر در 25 ژانویه 2011 که منجر به کناره گیری دیکتاتور کهنه کار سرزمین نیل شد. البته بهار عربی در این مدت توسط جریان سازی های دوقلوی تکفیری-ل...

روزنامه وطن امروز | شماره :2578

گروه سیاسی: محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی که هنوز هم زیر سایه سنگین قتل فجیع جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد عربستانی قرار دارد، در تازه ترین اظهارنظر خود گفته است نباید اجازه داد قتل خاشقجی باعث شود جهان از موضوع ایران غفلت کند.به گزارش «وطن امروز»، پسر شاه سعودی که بر اساس مواضع مقامات ترکیه، مسؤول مستقیم و صادر کننده فرمان قتل فجیع خاشقجی بوده است، طی هفته های اخیر سعی کرده کمتر مقابل دوربین ها حاضر شده و اظهارنظر کند. بر اساس اسناد و شواهد ارائه شده از سوی مقامات ترکیه و همین طور برخی رسانه ه...

اخبار گوناگون