روی خط خبر

آب و هوا

عبارت آب و هوا از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

روزنامه وطن امروز | شماره :2635

بریتانیا؛ انقلاب خصوصی خانم تاچر!هر قدر هم «اقتصاد آزاد» با بریتانیا شناخته شود باز هم نمی توان از تاثیرگذاری بحران اقتصادی دهه30 و 2 جنگ جهانی بر روند مدیریتی دولت در اقتصاد بریتانیا گذشت. مجموعه این اتفاقات و موفقیت نسبی حزب کارگر باعث شد انگلستان برای رسیدن به موج عظیم خصوصی سازی ها تا دهه70 منتظر «مارگات تاچر» نولیبرال بماند. تاچر در سال 1979 با شعار قرار دادن جمله معروف آدام اسمیت (دولت، تاجر خوبی نیست) سیاست خصوصی سازی و واگذاری سهام بنگاه ها و موسسات دولتی به بخش خصوصی را در دستور کار خو...

روزنامه وطن امروز | شماره :2635

بریتانیا؛ انقلاب خصوصی خانم تاچر!هر قدر هم «اقتصاد آزاد» با بریتانیا شناخته شود باز هم نمی توان از تاثیرگذاری بحران اقتصادی دهه30 و 2 جنگ جهانی بر روند مدیریتی دولت در اقتصاد بریتانیا گذشت. مجموعه این اتفاقات و موفقیت نسبی حزب کارگر باعث شد انگلستان برای رسیدن به موج عظیم خصوصی سازی ها تا دهه70 منتظر «مارگات تاچر» نولیبرال بماند. تاچر در سال 1979 با شعار قرار دادن جمله معروف آدام اسمیت (دولت، تاجر خوبی نیست) سیاست خصوصی سازی و واگذاری سهام بنگاه ها و موسسات دولتی به بخش خصوصی را در دستور کار خو...

روزنامه وطن امروز | شماره :2635

بریتانیا؛ انقلاب خصوصی خانم تاچر!هر قدر هم «اقتصاد آزاد» با بریتانیا شناخته شود باز هم نمی توان از تاثیرگذاری بحران اقتصادی دهه30 و 2 جنگ جهانی بر روند مدیریتی دولت در اقتصاد بریتانیا گذشت. مجموعه این اتفاقات و موفقیت نسبی حزب کارگر باعث شد انگلستان برای رسیدن به موج عظیم خصوصی سازی ها تا دهه70 منتظر «مارگات تاچر» نولیبرال بماند. تاچر در سال 1979 با شعار قرار دادن جمله معروف آدام اسمیت (دولت، تاجر خوبی نیست) سیاست خصوصی سازی و واگذاری سهام بنگاه ها و موسسات دولتی به بخش خصوصی را در دستور کار خو...

روزنامه وطن امروز | شماره :2635

با رأی منفی پارلمان انگلیس به توافق خروج از اتحادیه اروپایی و دور جدید حملات سنگین مخالفان به ترزا می آینده دولت و برگزیت با ابهام بی سابقه ای روبه رو شده استمصائب دولت زامبی رهبر حزب کارگر انگلیس: ترزا می در حال هدایت یک دولت زامبی است گروه بین الملل: نمایندگان مجلس عوام انگلیس با ۴۳۲ رای مخالف در مقابل ۲۰۲ رای موافق ، توافق نخست وزیر این کشور را با اتحادیه اروپایی درباره چگونگی خروج انگلیس از این اتحادیه رد کردند و این شکست ، تیتر نخست همه روزنامه های انگلیس را به خود اختصاص داد و بازتاب فراوا...

روزنامه وطن امروز | شماره :2635

با رأی منفی پارلمان انگلیس به توافق خروج از اتحادیه اروپایی و دور جدید حملات سنگین مخالفان به ترزا می آینده دولت و برگزیت با ابهام بی سابقه ای روبه رو شده استمصائب دولت زامبی رهبر حزب کارگر انگلیس: ترزا می در حال هدایت یک دولت زامبی است گروه بین الملل: نمایندگان مجلس عوام انگلیس با ۴۳۲ رای مخالف در مقابل ۲۰۲ رای موافق ، توافق نخست وزیر این کشور را با اتحادیه اروپایی درباره چگونگی خروج انگلیس از این اتحادیه رد کردند و این شکست ، تیتر نخست همه روزنامه های انگلیس را به خود اختصاص داد و بازتاب فراوا...

روزنامه وطن امروز | شماره :2635

با رأی منفی پارلمان انگلیس به توافق خروج از اتحادیه اروپایی و دور جدید حملات سنگین مخالفان به ترزا می آینده دولت و برگزیت با ابهام بی سابقه ای روبه رو شده استمصائب دولت زامبی رهبر حزب کارگر انگلیس: ترزا می در حال هدایت یک دولت زامبی است گروه بین الملل: نمایندگان مجلس عوام انگلیس با ۴۳۲ رای مخالف در مقابل ۲۰۲ رای موافق ، توافق نخست وزیر این کشور را با اتحادیه اروپایی درباره چگونگی خروج انگلیس از این اتحادیه رد کردند و این شکست ، تیتر نخست همه روزنامه های انگلیس را به خود اختصاص داد و بازتاب فراوا...

روزنامه وطن امروز | شماره :2635

با رأی منفی پارلمان انگلیس به توافق خروج از اتحادیه اروپایی و دور جدید حملات سنگین مخالفان به ترزا می آینده دولت و برگزیت با ابهام بی سابقه ای روبه رو شده استمصائب دولت زامبی رهبر حزب کارگر انگلیس: ترزا می در حال هدایت یک دولت زامبی است گروه بین الملل: نمایندگان مجلس عوام انگلیس با ۴۳۲ رای مخالف در مقابل ۲۰۲ رای موافق ، توافق نخست وزیر این کشور را با اتحادیه اروپایی درباره چگونگی خروج انگلیس از این اتحادیه رد کردند و این شکست ، تیتر نخست همه روزنامه های انگلیس را به خود اختصاص داد و بازتاب فراوا...

اخبار گوناگون