روی خط خبر

بازگشایی نماد بانک صادرات ایران

عبارت بازگشایی نماد بانک صادرات ایران از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

سهامداران «وبصادر» از نتایج فعالیت و زحمات کشیده شده منتفع خواهند شد

صورت های مالی بانک صادرات ایران نشان می دهد که زیان بانک صادرات ایران کم شده و اگر این روند ادامه پیدا کند، این بانک سال آینده سوآور خواهد شد و سهامداران از نتایج فعالیت ها و زحمات کشیده شده منتفع خواهند شد.

اخبار گوناگون